خانم مهندس فاطمه طوسی

سوابق تحصیلی

 • لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1382
 • فوق لیسانس مدیریت اجرایی از دانشگاه بابل در سال 1393
 • دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد مشهد

 

سوابق کاری

 • مسئول آزمایشگاه شرکت شاداب خراسان . (1379 تا 1380)
 • مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی شرکت طوس تایماز . (1383 تا 1387)
 • مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی شرکت مکرم فراز طوس . (1387 تا 1392)
 • مدیر طرح و برنامه شرکت صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار . (1393 تا ادامه دارد)

 

عضویت ها

 • کارشناس رسمی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در زمینه نظارت بر اجرای استاندارد
 • عضویت در کمیته های طرح طبقه بندی مشاغل
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو انجمن بازاریابی ایران
 • عضو جامعه متخصصان کنترل کیفت صنایع خراسان
 • عضو انجمن مسئولین فنی خراسان رضوی

 

دوره های آموزشی

 • ISO 9001-2000 سازمان فنی و حرفه اي خراسان رضوي
 • مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • تحقیقات بازار پیشرفته (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • تکنیکهاي نوین فروش مبتنی بررضایتمندي مشتري (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • شیوه هاي ارتقاء فروش دربازارهاي رقابتی (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • تدوین استانداردهاي ملی و بین المللی (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • آشنایی با روشهاي اجرایی طرح طاها ، تجا وبازرسی (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • نحوه بکارگیري کارشناسان رسمی استاندارد (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • روش اجرایی صدور،تمدیدوتعلیق پروانه استاندارد (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • آزمونهاي فیزیکوشیمیایی موادغذایی (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • آزمونهاي میکروبی مواد غذایی (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • آزمونهاي بسته بندي مواد غذایی (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • آشنایی با اصول کالیبراسیون (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • ممیزی داخلی ISO 9001-2000 (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • ضایعات و روشهاي کنترل آن (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • کلیدهاي بهبود کارخانه (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • کنترل کیفیت پیشرفته (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • تکنیکهاي برتر درکنترل کیفیت وتولید (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • تدوین نظامنامه کیفیت (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • کنترل کیفیت عمومی (اداره کل استاندارد خراسان رضوی)
 • اولین همایش ملی مدیران کنترل کیفیت وزارت بهداشت و درمان

 

مقالات و همایش ها

 • FACTORS CONTRIBUTING TO IMPROVEMENT OF COMPETITIVE POSITION OF A PRODUCTION UNIT FROM CUSTOMERS’ POINT OF VIEW
  Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345 (Online)
 • کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی ، تهران ، اسفند 1393 . بررسی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه رقابتی از منظر مشتری

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.