آقای مهندس فرامرز احمدی

سوابق تحصیلی

  • لیسانس علوم و صنایع غذایی از دانشگاه آزاد سبزوار در سال 1375

 

سوابق کاری

  • مسئول فنی شرکت صباتوس . (1379)
  • مسئول فنی شرکت روشن توس . (1380 تا 1381) و (1386 تا 1391)
  • مسئول فنی شرکت رب اهداء چناران . (1383)
  • مسئول فنی شرکت روغن نباتی دامون . (1385 تا 1386)
  • مسئول فنی شرکت صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار . (1392 تا ادامه دارد)

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.